Δήμος Πύλου-Νέστορος: Προσλήψεις 15 ατόμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη – με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – 15 ατόμων γνωστοποίησε ο Δήμος Πύλου – Νέστορος για τις ειδικότητες: χειριστών μηχανημάτων έργου, οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (prosopiko@1488.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Δήμος Πύλου – Νέστορος, Τ.Κ. 24001, Πύλος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη Τιτίκας Μπάκα (27233 60252).

Περισσότερα υπάρχουν στο https://pylos-nestor.gr/.