Δημοσιοποίηση εγκεκριμένων κτηματολογίων και πινάκων ιδιοκτησιών για την κατασκευή του έργου: «Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, υποτμήμα 6: Πύλος – Μεθώνη (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+900)»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιοποίηση των εγκεκριμένων κτηματολογίων και πινάκων ιδιοκτησιών για την
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που κηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 403314/20.12.2022
απόφαση της Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων (Δ’
1005/2022), που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, υποτμήμα 4: Χαραυγή – Χανδρινού (χ.θ. 26+535,91 έως χ.θ. 35+370,41),  υποτμήμα 5: Χανδρινού – Πύλος (χ.θ. 35+370,41 έως χ.θ. 40+824,07) και υποτμήμα 6: Πύλος – Μεθώνη (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+900)».

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της
εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων αρμοδιότητάς της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την έγκριση των διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων των ιδιοκτησιών, που
απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αρ. 403314/20.12.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης
Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων (Δ’ 1005/2022), και απαιτούνται για τις ανάγκες
του έργου: «Οδικός Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος –
Μεθώνη, υποτμήμα 6: Πύλος – Μεθώνη (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+900)».
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων για τα οποία κηρύχθηκαν οι απαλλοτριώσεις για
λόγους δημόσιας ωφέλειας, για τα ακόλουθα:

α. Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε βάρος των
ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο ακίνητο για την ικανοποίηση δημόσιας
ωφέλειας και του γενικού δημόσιου συμφέροντος,

β. Να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των οικείων κτηματολογίων, όπως
έχουν εγκριθεί, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για
διόρθωση/συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην
εξέλιξη της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων, που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές
καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλομένων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των
απαλλοτριούμενων ακινήτων τους, στην ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, Καρύστου 5 & Πανόρμου, Αττική, Τ.Κ.
11523.