Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού προς τον Δήμο Οιχαλίας από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για τον δασικό – αγροτικό δρόμο ανατολικά της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόθεσή της να διαθέσει στον Δήμο Οιχαλίας μηχανολογικό εξοπλισμό και προσωπικό για την εκτέλεση από τον εν λόγω δήμο εργασιών καθαρισμού και διάστρωσης του δασικού – αγροτικού δρόμου ανατολικά της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρρόη, γνωστοποιεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η πρόθεση αυτή την εταιρείας εκφράζεται με έγγραφό της προς τον Δήμο Οιχαλίας, στο οποίο αναφέρει ότι προβαίνει στην πιο πάνω πρωτοβουλία “λόγω του ότι ο δήμος εξ αιτίας του μεγάλου όγκου των δασικών – αγροτικών δρόμων δυσκολεύεται να συντηρήσει” τον πιο πάνω αναφερόμενο δρόμο.

“Μετά τη σύμφωνη γνώμη του δήμου σας για την ως άνω δωρεά εκ μέρους της εταιρείας μας καθώς και την έκδοση/παροχή τυχόν αδειών χρειαστούν από τον δήμο και τους αρμόδιους φορείς με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δήμου Οιχαλίας, η εταιρεία μας θα προβεί άμεσα στην παροχή του αναγκαίου προσωπικού και μηχανημάτων” αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο το οποίο κοινοποιείται, μεταξύ άλλων, και προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου.