Διακαιοσύνη ζητούν από τον Δήμο Τριφυλίας οι συμβασιούχοι που δικαιώθηκαν στα δικαστήρια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δικαιοσύνη από την πλευρά του Δήμου ζητούν εδώ και καιρό οι 11 συμβασιούχοι του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας από το δήμαρχο και το Δήμο Τριφυλίας να παραιτηθούν από την αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο που υπέβαλε η Δημοτική Αρχή Κατσίβελα κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας που τελεσίδικα είχε αποδεχτεί τις αιτιάσεις από τους συμβασιούχους.
Παρόλα αυτά ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, πριν λίγους μήνες παρότι δεν επιβαρύνουν τον προυπολιγισμό δεν δέχθηκε να δικαιώσει τους συμβασιούχους όπως έκαναν όλοι Δήμοι και να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.
Σύμφωνα με την αριθ. 52/2012 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, είχαν προσληφθεί, με συμβάσεις εργασίας, από τον ΟΑΕ∆ στον τέως Δήμο Κυπαρισσίας, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, για 18 μήνες. Απασχολήθηκαν στον τέως Δήμο Κυπαρισσίας για την κάλυψη συνήθων, τρεχουσών και απολύτως τακτικών, προβλέψιμων και υπαρχουσών αναγκών αυτού, μόνιμης, διαρκούς και πάγιας προοπτικής, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες.
Με την αριθ.73/2010 αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας οι συμβασιούχοι προσέφυγαν κατά του τέως Δήμου Κυπαρισσίας, ώστε να αναγνωριστεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και μετά από αναβολές το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας με την αριθ. 52/2012 απόφασή του, τελεσίδικα έκανε αποδεκτή την προσφυγή τους. Ωστόσο η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, το καλοκαίρι του 2015 αποφάσισε να προσφύγει εναντίον 11 συμβασιούχων του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας, ετοιμάζοντας αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, αν και η αντιπολίτευση από όλες τις παρατάξεις το καταψήφισε.  Οι δικαιωμένοι συμβασιούχοι υπέβαλαν εκ νέου αίτηση στο Δήμο στις 15/1/2017 χωρίς καμία απάντηση. Έτσι μετά από νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας που παραιτήθηκε από ένδικα μέσα για πρόσληψη συμβασιούχων, επανέφεραν νέα αίτηση η οποία θα απασχολήσει τον Δήμο στο Δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια επιτροπή.
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ: 
Η αίτηση των συμβασιούχων αναφέρει ότι “Όπως γνωρίζετε έχει εκδοθεί η αριθμ. 52/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, με την οποία κρίθηκε ότι οι διαδοχικές συμβάσεις μας αποτελούν μια ενιαία σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την ημεροχρονολογία πρόσληψής μας, πλην όπως δεν υποχρέωσε το Δήμο να αποδέχεται την υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα να μην απασχολούμαστε στο Δήμο από τη λήξη της σύμβασής μας έως σήμερα. Κατά της ως άνω απόφασης, έχει ασκηθεί η από 4.8.2015 αίτηση αναίρεσης του Δήμου, η οποία εκκρεμεί προς συζήτηση στον Άρειο Πάγο. Κατόπιν του προσφάτως εκδοθέντος ν. 4447/2016 (άρθρο 54) δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών να παραιτούνται των ενδίκων μέσων ή να μην ασκούν, σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον κρίνουν ότι η παραίτηση θα είναι επωφελής για το ίδιο το νομικό πρόσωπο.
Στα πλαίσια αυτά και δεδομένου ότι προκειμένου να καταστεί δυνατό να απασχοληθούμε και να αποδεχθείτε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να παραιτηθείτε από την ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης, ώστε η αριθμ. 52/2012 απόφαση να καταστεί αμετάκλητη και δυνάμει της ήδη αναγνωρισθείσας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να απασχοληθούμε στο Δήμο Σας.
Επισημαίνουμε ότι η σχετική απόφασή σας, αφενός μεν, θα βάλει τέλος στην αβεβαιότητα που βιώνουμε όλα αυτά τα έτη που εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεση και, αφετέρου, θα εξασφαλίσει την ύπαρξη μόνιμου προσωπικού που θα στελεχώσει το Δήμο για τα επόμενα έτη. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενέργειά μας”.
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας (αριθμ. 446/2017 απόφαση/43/2017 συνεδρίαση) αποφάσισε την παραίτηση από τα ένδικα μέσα (έφεση) που είχε ασκήσει κατά της αριθμ. 2734/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωριστεί για (8) συναδέλφους μας με σύμβαση stage, ότι στην πραγματικότητα οι συμβάσεις τους αποτελούν μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. Κατόπιν της ως άνω αποφάσεως, ο Δήμος Καλαμάτας δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του παραιτήθηκε από την ασκηθείσα έφεση κατά των εργαζομένων ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, στις 19.9.2017, με αποτέλεσμα οι πρώην συνάδελφοί μας να εξασφαλίσουν θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Καλαμάτας.
Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε θερμά, όπως λάβετε υπόψη σας την ως άνω απόφαση του Δήμου Καλαμάτας και επανεξετάσετε το αίτημά μας για παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση κατά της αριθμ. 52/2012 απόφασης του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, ώστε να απασχοληθούμε στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προς τους συμπολίτες μας», καταλήγουν.
Γ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.