Διανοίξεις και κατασκευές οδών – Παρέμβαση στην οδό Βαγγέλη Δράκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον ανάδοχο του έργου Γεώργιο Χαρίτο του Ιωάννη, σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών», προϋπολογισμού μελέτης 127.000 €. Το έργο έχει ως πηγή χρηματοδότησης πόρους της ΣΑΤΑ, αφορά στην υλοποίηση της 62/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, ενώ η έκπτωση ανέρχεται στο 52,19%.

Περιλαμβάνει, τη διαπλάτυνση στο προβλεπόμενο πλάτος και την κατασκευή του τμήματος της οδού Δράκου που εντάσσεται στην πράξη αναλογισμού των πυκνοδομημένων της βόρειας συνοικίας. Με το έργο αυτό η οδός Δράκου αποκτά το πλήρες πλάτος της και βελτιώνονται οι συνθήκες κυκλοφορίας. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικές, κατασκευής κρασπεδορείθρων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών καθώς παροχέτευσης ομβρίων.