Δράσεις για την λύση στο πρόβλημα ρύπανσης των Πυρηνελαιουργείων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ‘όπως έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης, συνεχίζει υπεύθυνα και μεθοδικά την διερεύνηση της αναζήτησης λύσεων για την αντιμετώπιση των Οχλήσεων – Ρύπανσης που δημιουργείται από τον Κύκλο Εργασιών Ελαιοτριβείων & Πυρηνελαιουργείων και κατόπιν ολοκλήρωσης της πρωτοποριακής για τον Ελλαδικό Χώρο έρευνας που διενήργησε το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις του Δημοκρίτου, προχώρησε στα εξής βήματα :

Α) Θέσαμε σε διαδικασία διαβούλευσης τα αποτελέσματα της έρευνας του Δημόκριτου, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα είναι ακόμα προσβάσιμα σε οποιοδήποτε θέλει μέσω του ιστότοπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Β) Αναθέσαμε σε ιδιωτικό διαπιστευμένο κατά ΕΣΥΔ εργαστήριο (σημειώνεται ότι για τις μετρήσεις που διεξήχθησαν δεν υπάρχει αντίστοιχος δημόσιος φορέας), η διενέργεια μετρήσεων στα καμιναέρια του συνόλου των πυρηνελαιουργείων της Μεσσηνίας προκειμένου να ελεγχθούν παρουσία και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι εκπομπές των συγκεκριμένων μονάδων βάσει των θεσμοθετημένων ορίων που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, σημειώνεται ότι για τα πυρηνελαιουργεία υπάρχει υποχρέωση τήρησης μόνο συγκεκριμένου ρύπου που αφορά τις σωματιδιακές εκπομπές στα καμιναέρια (όριο 100mg/m3). Τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων μετρήσεων επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που μας είχε υποδείξει η ερευνητική εργασία του Δημοκρίτου όσων αφορά τις σωματιδιακές εκπομπές των πυρηνελαιουργείων, δηλαδή διαπιστώθηκαν εκπομπές οι οποίες υπερβαίνουν σε σημαντικό βαθμό το θεσμοθετημένο όριο.

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου μετρήσεων από το διαπιστευμένο εργαστήριο πλέον έχουν συλλεχθεί στοιχεία τα οποία για πρώτη φορά τεκμηριώνουν την φύση του προβλήματος που όλοι αντιμετωπίζουμε την περίοδο λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων. Η λύση προφανώς δεν είναι εύκολη και δύναται να επιτευχθεί μόνο με συνεργασία όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων, αλλά και των ιδιωτών επενδυτών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας λαμβάνουν πλέον μία σειρά από δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί σταδιακά η βέλτιστη δυνατή λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι δράσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι οι εξής:

  1. Άμεσα έχουν ενημερωθεί όλοι οι πυρηνελαιουργοί για τα αποτελέσματα και θα κληθούν στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, να προβούν βάσει συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος στην υποβολή σχεδίου τεχνικής ανασυγκρότησης των συστημάτων αντιρύπανσης που διαθέτουν προκειμένου να συμμορφωθούν στο προβλεπόμενο όριο εκπομπής όσον αφορά τις σωματιδιακές εκπομπές τους. Πλέον αυτών και ανεξάρτητα ακολουθείται από την αρμόδια υπηρεσία η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα πλαίσια της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης.

  2. Έχει είδη δεσμευθεί χρηματικό ποσό και για την διενέργεια μετρήσεων από διαπιστευμένο εργαστήριο και για την νέα ελαιοκομική περίοδο.

  3. Σε συνεργασία με τον Δημόκριτο το διαπιστευμένο εργαστήριο καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας θα συνταχθεί αναλυτικό ενημερωτικό υπόμνημα το οποίο και θα σταλεί προς τις κεντρικές αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου προκειμένου να ληφθούν υπόψη και νέα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές των συγκεκριμένων βιομηχανικών μονάδων και να διερευνηθεί άμεσα η επιβολή υποχρέωσης, μέσω συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων (αλλαγή νομοθεσίας – περιβαλλοντικών όρων), για την επικαιροποίηση – ανανέωση των συστημάτων αντιρύπανσης των συγκεκριμένων μονάδων.

  4. Αναζητείται η δυνατότητα χρηματοδότησης εγκατάστασης σταθμού παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ενταγμένου στο δίκτυο ΕΔΠΑΡ για την περιοχή του Δ. Οιχαλίας.

  5. Όσον αφορά την περίοδο λειτουργίας των συγκεκριμένων μονάδων θα ζητηθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου να χαρακτηρισθούν ως μονάδες τοπικής εμβέλειας σε σχέση με την δυνατότητα διαχείρισης του ελαιοπυρήνα των ελαιουργείων, προκειμένου να περιορισθεί ο χρόνος λειτουργίας των μονάδων ξήρανσης, στο χρόνο που απαιτείται για να διαχειριστούν ελαιοπυρήνα που προέρχεται μόνο από ελαιουργεία που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας. Στο παρόν αίτημα θα συμπεριληφθεί και σχετική αναφορά για τον καθορισμό ορίων μετρήσιμων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών ποιότητας του προς διαχείριση διφασικού ελαιοπυρήνα.

Στον σχεδιασμό των ανωτέρω δράσεων οφείλουμε να αναγνωρίσουμε από την μία το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών όσον αφορά την διαβίωσή τους σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από κάθε είδους οχλήσεις, και από την άλλη την σημαντική συνεισφορά της ελαιοπαραγωγής και των συναφών δραστηριοτήτων στην τοπική και εθνική οικονομία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ