Ενίσχυση αντικατάστασης κυψελών και μετακινήσεις μελισσοσμηνών για τους μελισσοκόμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας και το Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξή τους στις δράσεις 3.1«Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» ( Αντικατάσταση κυψελών) , και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Μετακινήσεις μελισσοσμηνών) για το έτος 2017.

Οι μελισσοκόμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Βασ. Δεκάζου 5 Τρίπολη Τ.Κ. 22100) ή στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας (Διοικητήριο Καλαμάτα) μέχρι 14 Ιουνίου 2017.

Η αίτηση-δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και υποβάλλεται

α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,

β) δια αντιπροσώπου, με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή,

γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (σε φάκελο Α4)

.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου,

  • φωτοαντίγραφο του Ε1 (ή Ε3) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης,

  • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας όπου είναι δικαιούχοι,

  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86

  • Παραστατικά αγοράς κυψελών από 1-8-2016 μέχρι 14-6-2017

  • Τα παραστατικά δαπανών πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο έως 31-7-2017.

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», (επαγγελματίες αγρότες, κάτοχοι τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών) υποβάλλονται επιπλέον:

  • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης .

  • Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 €.

  • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.

Η μετακίνηση των μελισσοσμηνών αφορά στο διάστημα από 1/3/2017 μέχρι 30/6/2017 .

Πληροφορίες και αιτήσεις στο γραφείο 214 της Δ.Α.Ο.Κ. Π. Ε. Μεσσηνίας, στο τηλ. 2721361214 κ. Μανωλόπουλο Δημήτριο και κ. Πράττη Γεώργιο και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου τηλ. 2710-243352