Ενημέρωση για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας  ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές, ότι  για το έτος 2018 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,που αντιστοιχούν στο 1%  του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων  ποικιλιών αμπέλου , υποβάλλουν ηλεκτρονικά , μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ , αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου 2018 . Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας .Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια , καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α ιδιόκτητα ή ενοικιασμένα μεγαλύτερα από ένα στρέμμα  τουλάχιστον ίσης έκτασης με την έκταση που αιτείται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά  και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης  (νεοεισερχόμενοι)

Β. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος

Γ. Εκτάσεις πού αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

Δ. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στo πλαίσιo της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων  εκμεταλλεύσεων .

Ε. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

 

Για  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής Μεσσηνιας στα τηλέφωνα :   2721361213 , 2721361238  και στο Γραφείο Αγροτικής Οικ/μίας Πύλου (2723022151) .