Εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύµβησης στην Καλαµάτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και για την προστασία του περιβάλλοντος πραγµατοποιεί συνεχώς, κατά τη διάρκεια της κολυµβητικής περιόδου και όλου του έτους,ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρµοδιότητάς της, (από πίστα κάρτ – δυτική παραλία Καλαµάτας µέχρι Μ. Μαντίνεια).
Κατά τη µέτρηση Απριλίου διεπιστώθη από τα ευρήµατα ότι τα νερά κολύµβησης στην περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιµές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια όπως φαίνεται εδώ.