Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιεί συνεχώς, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και όλου του έτους, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, (από πίστα κάρτ – δυτική παραλία Καλαμάτας μέχρι Μ. Μαντίνεια).
Κατά τη μέτρηση του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου διεπιστώθη από τα ευρήματα ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας.
Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.