Επιτροπές του Δήμου για την καταγραφή των ΡΟΜΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών για τη καταγραφή των ΡΟΜΑ στο Δήμο Καλαμάτας, αποφάσισε ο Δήμαρχος, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού καθώς και των αποφάσεων και εγκυκλίων για την κατανομή έκτακτης χρηματοδότησης προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020.

Οι αποφάσεις για σήμερα αφορούσαν τις Κοινότητες Σπερχογείας, Αντικαλάμου και Θουρίας. Οι επιτροπές μετέβησαν στις κοινότητες προκειμένου να καταγράψουν επί τόπου τα στοιχεία των διαβιούντων καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ακριβής τοποθεσία σκηνής ή παραπήγματος, αριθμός μελών οικογενειών κ.λπ.)

Πρόεδροι των Επιτροπών έχουν οριστεί οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.