Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παραλήφθηκε από το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συσκευή Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διέλευσης (TEM) εφοδιασμένο με Περιθλασίμετρο Ακτίνων –Χ (XRD) συνολικής αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ η προμήθεια του οποίου εξασφαλίστηκε με Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και ερευνητικές συμπράξεις.

Το αναφερόμενο μικροσκόπιο το οποίο παραλήφθηκε στη μορφή τεσσάρων συσκευασμένων παλετών και έχει την δυνατότητα αναλυτικής μεγέθυνσης της τάξης των μερικών νανομέτρων (δισεκατομμυριοστό του μέτρου).

Η νέα οργανολογία αποτελεί μοναδική υποδομή σε εθνικό και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και θα αναβαθμίσει περαιτέρω την ερευνητική δραστηριότητα στον χώρο της Αρχαιολογίας και του Πολιτισμού που συντελείται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δηλώνει ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Καθ. Ν. Ζαχαριάς.

Η έναρξη λειτουργίας του προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.