Η Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  25 Δεκεμβρίου 2019

         Ἀγαπητά μου παιδιά
Σέ καιρούς κρίσιμων ἀποφάσεων, ποικίλων ἀντιφάσεων καί ἔντονων ἀνισοτήτων, πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σάν νά μήν κατανοοῦμε ἐμπειρικά καί πραγματικά τό μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Λυτρωτοῦ καί Σωτήρα τοῦ κόσμου.

Τό μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας, τῆς ἀγάπης, τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης. Εἶναι τό μήνυμα τό ὁποῖο πρέπει νά κατευθύνει τή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρός τόν ἀδελφό του, ὁ ὁποῖος δοκιμάζεται, γιατί «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει» ὅταν «ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν» (Ρωμ. ε΄, 5).

Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τό μήνυμα αὐτό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐπιταχύνει τήν ἑδραίωση μεταξύ τῶν ἀνθρώπων κάθε ἀτομοκεντρικῆς καί εὐδαιμονικῆς τάσης, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐξαφανίζεται τό αἰσθητήριο γιά τή διάσταση τοῦ βάθους καί τῆς ἀλήθειας τῶν πραγμάτων καί μειώνεται ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Μέ τόν ἐνστερνισμό τοῦ μηνύματος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀντλοῦμε δύναμη γιά τόν ἀγῶνα μας καί διακηρύττουμε «ἐν ἔργῳ καί λόγῳ» ὅτι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς κοινωνίας εἶναι «μεθ’ ἡμῶν» καί «ὑπέρ ἡμῶν» ἐνῶ «εἰ ὁ Θεός ὑπέρ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;» (Ρωμ.η΄, 31). Μόνο τότε τό μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καθίσταται γεγονός σωτηρίας καί λύτρωσης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

   Καλά Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό νέον ἔτος 2020.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες

                † Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ