Καλαμάτα: Σε φάση υλοποίησης το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απόφαση υλοποίησης του Υποέργου «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)» με ίδια μέσα έλαβε στο πλαίσιο σχετικής Πράξης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά την 44/2021 συνεδρίασή της.

Η χρηματοδότηση  της Πράξης συνολικού κόστους 598.912,00€ προέρχεται από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», ενώ την εποπτεία του υποέργου έχει η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.

Η εν λόγω Πράξη έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει.

Το ΚΗΦΗ, θα στεγαστεί σε κτήριο ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Θουκυδίδου 2 και Καμβύση, θα παρακολουθεί τους άμεσα ωφελούμενους καθώς και την πορεία της υγείας τους μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών. Τονίζεται ότι σε όλη τη διαδικασία θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των άμεσα ωφελουμένων.

Προβλέπεται δυναμικότητα εξυπηρέτησης 25 ατόμων ανά βάρδια, με ωράριο λειτουργίας όπως ορίζεται στην με αρ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 (ΦΕΚ Β’ 1397/22-10-2001), όπως ισχύει. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τις εργάσιμες μέρες από τις 7:00 έως τις 21:00 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο, περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή.

Σε ότι αφορά τη στελέχωση της δομής, συνίσταται σε δύο (2) Νοσηλεύτες, τέσσερις (4) Κοινωνικούς Φροντιστές, δύο (2) άτομα Βοηθητικό Προσωπικό, δύο (2) οδηγούς  και δύο (2) διοικητικούς. Επίσης θα μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΚΗΦΗ θα εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο και αφορούν στην ημερήσια φιλοξενία, την παροχή πρόχειρου γεύματος καθημερινά, σε ιατρικό έλεγχο της υγείας των ωφελούμενων, σε παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής κ.ά.