Καλαμάτα: Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την ΜΠΕ του Προγραμματικού Σχεδίου λιμένα Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η 1η/2022 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Καλαμάτας, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ ́ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 – τ. Β), τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μεσ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN) λιμένα Καλαμάτας».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 25η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με την ίδια διαδικασία (τηλεδιάσκεψη), οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN) λιμένα Καλαμάτας».

ΜΗ Τεχνική Περίληψη

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Χάρτης Προσανατολισμού

Γενική Διάταξη Έργων

Χρήσεις γης και όροι δόμησης περί τον Λιμένα