ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
MESSINIANEWS/ASPROPOULIA 31-08-23

Για την καλύτερη και λειτουργικότερη εξυπηρέτηση των πληγέντων μετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31/08/23 στην Τοπική Κοινότητα Ασπροπουλιάς του Δήμου Καλαμάτας, η Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ενημερώνει ότι:

οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έχουν υποστεί ζημιά, από την πυρκαγιά, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από 08:00 – 13:00, για να  υποβάλλουν  την αίτηση τους για την καταγραφή των ζημιών στο:

  • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας/ Περιφερειακό Συντονιστή Κρατικής Αρωγής (Γραφείο 19-Κρήτης και Φαρών). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27213 61424-6, email:politikiprostasia@pemessinias.gr

Σε​​ κάθε περίπτωση​​ ο ιδιοκτήτης πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο, κατεστραμμένα στοιχεία και υλικά), καθώς και να διατηρήσει κατά το δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα​​ έρθει να ελέγξει την επιχείρησή του.

 Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι: Επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. α) Στις επιχειρήσεις συγκαταλέγονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών β) Ειδικότερα, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, περιλαμβάνονται οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες (επιχειρήσεις) οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Επίσης, δικαιούχοι επιχορήγησης δύναται να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Προϋποθέσεις επιχορήγησης: Οι ανωτέρω κατηγορίες, είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης εφόσον: · ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και συνεχίζουν να λειτουργούν (με τον ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, · έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους στην οριοθετημένη περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών, · έχουν υποστεί υλικές ζημίες σε στοιχεία ενεργητικού τους ως άμεση συνέπεια της θεομηνίας. Επιπλέον, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι αγρότες πρέπει: · Να υποβάλλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου. · Να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οι πληγείσες επιχειρήσεις που ασκούν εποχική δραστηριότητα, δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν την νόμιμη δραστηριότητά τους από την οποία προκύπτει η εποχικότητά τους.