Κώστας Κατσούλης : Τον λόγο έχει η δικαιοσύνη. Θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούται ο Συνεταιρισμός. (video)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίας, Κώστας Κατσούλης, παραχώρησε συνέντευξη τύπου με σκοπό την ενημέρωση των Μεσσηνίων παραγωγών και μελών της.

Ο κ Κατσούλης κάνοντας έναν απολογισμό από το 2013 μέχρι σήμερα είπε τα έξης:

Κατά το χρόνο της μετατροπής της ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ σε πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό απασχολούνταν 77 εργαζόμενοι σ’ όλους τους τομείς δραστηριότητας του συνεταιρισμού (εμπορία, παροχή υπηρεσιών κ.ο.κ.). ενώ σήμερα κατόπιν προγράμματος εξυγίανσης απασχολούμε 45 εργαζόμενους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΚΑ 

Ο συνεταιρισμός μας υπό την παρούσα μορφή του κλήθηκε να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προς το Ι.Κ.Α. από το οποίο προκύπτει ότι οι συνολικές οφειλές του συνεταιρισμού προς το Ι.Κ.Α. ανέρχονται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (660.678,17€), οι οποίες αφορούν ως επί το πλείστον το έτος 2012, δηλαδή αφορούν υποχρεώσεις της ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, οι οποίες δεν είχαν έγκαιρα εξοφληθεί.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οφειλές έχουν ήδη ρυθμισθεί δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 27 – 03/04/2015 απόφασης Ι.Κ.Α. Καλαμάτας πληρώνονται μηνιαία έγκαιρα, ώστε έως σήμερα έχουν καταβληθεί 35 δόσεις εκ των 150

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Ομοίως από την ίδια ως άνω κατάσταση (Σχετικό Νο 1) αποτυπώνονται οι οφειλές της ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προς την Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.  Ειδικά στην στήλη που αφορά το έτος 2012 αναγράφεται ότι η οφειλή προς τη Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο εκείνο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων και τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (997.488,54€), η οποία οφειλή έχει ρυθμισθεί και πληρώνεται κανονικά από εμάς.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προέβη στην εφαρμογή εθελούσιας εξόδου την χρονική περίοδο 2009 – 2010 με τη χορήγηση αυξημένων κινήτρων εξαγοράς στρατιωτικής θητείας, καταβολής δικαιουμένης αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 σε ποσοστό 100% και καταβολής του αναλογούντος φόρου, ενέργεια η οποία ακολουθούνταν κατά πάγια τακτική από την ΕΑΣ. Χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας έκαναν σαράντα (40) υπάλληλοι που αποχώρησαν τη χρονική περίοδο 2009 – 2010 πλην όμως σημαντικός αριθμός των ανωτέρω αποχωρούντων υπαλλήλων έλαβε την αποζημίωση απόλυσης όχι από την ΕΑΣ αλλά από τον συνεταιρισμό υπό τη σημερινή μορφή του. Ειδικότερα οι αποζημιώσεις απόλυσης εκείνης της περιόδου ανέρχονταν στο συνολικό ποσό του 1.082.927,66€ εκ των οποίων έχουν έως σήμερα εξοφληθεί 987.793,91€.

(ΙV) Οφειλόμενοι Μισθοί της ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πέραν των ανωτέρω η ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ήδη από το έτος 2012 όφειλε δεδουλευμένες αποδοχές που ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 762.756,06€, γεγονός που σημαίνει ότι η ΕΑΣ ήδη από εκείνη την περίοδο όφειλε μισθοδοσίες, οι οποίες μάλιστα ήταν ιδιαιτέρως υψηλές σε σχέση με αυτές που σήμερα καταβάλλονται. Ομοίως από την ίδια ως άνω κατάσταση (Σχετικό Νο 1) αποτυπώνονται οι οφειλές της ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προς τους εργαζόμενούς της το έτος 2012.

(V) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Επί προσθέτως μέχρι το έτος 2012 υπήρχε δάνειο μη εξυπηρετούμενο και μη ρυθμισμένο απέναντι στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ύψους 7.864.376,58 και εδώ να τονίσουμε όπως είπαμε και στην αρχή επειδή ο Συνεταιρισμός εξακολουθεί με δικά του έσοδα μέχρι και σήμερα να ανταπεξέλθει χωρίς καμία χρηματοδοτική υποστήριξη, παράλληλα, έχει ρυθμίσει το επιτόκιο του Δανείου αυτού και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκτιμούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η ρύθμιση του κεφαλαίου και εδώ να επισημάνουμε και την δυσκαμψία των ελληνικών τραπεζών καθώς φθάσαμε από τα 7.864.376,58 στα 10.385.000 μαζί με τους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας) που λειτουργούν σαν ένας επιπρόσθετος βραχνάς στην λειτουργία μας.

Επί προσθέτως το έτος 2012 εντοπίστηκαν ότι είχαν δοθεί σωρευτικές πιστώσεις χωρίς εξασφαλίσεις της τάξης των 4.500.000 ευρώ, και ο Συνεταιρισμός έχει ήδη κινηθεί Δικαστικά για την είσπραξη τους με εξίσου τεράστια δικαστικά κόστη

Συνολικά: Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας η Διοίκηση μας έχει πληρώσει:

987.793,91 σε αποζημιώσεις απόλυσης

4.320.623,29 σε μισθούς εργαζομένων

2.563.341,71 στο ΙΚΑ

327.237,23 σε ΙΚΑ χρήσεων πριν το 2012

2.178.023,97 στην Εφορία

365.708,77 στην Εφορία για τα πρόστιμα προηγούμενων χρήσεων.

Σύνολο: 10.742.728,88 ευρώ 

Παράλληλα στην Τράπεζα έχουμε πληρώσει ποσό 347.000 ευρώ

Θεωρούμε ότι ο συνεταιρισμός στο μέτρο του δυνατού προσπαθεί να είναι συνεπής προς όλες τις υποχρεώσεις του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και καταβάλλοντας το σύνολο των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών του σεβόμενος το Κράτος.

Από εδώ και πέρα,

Προχωράμε στην ολοκλήρωση της ρύθμισης του Δανείου μας, αναπτύσσουμε νέες δράσεις και συνεργασίες με τραπεζικά και ασφαλιστικά ιδρύματα, με ενεργειακούς ομίλους ώστε να εξυπηρετήσουμε τους παραγωγούς σε μεγαλύτερο φάσμα της καθημερινότητας τους, με την εμπορική συνεργασία που έχουμε με την Παναιγιάλειο Ένωση για την στήριξη της σταφίδας, με την συμμετοχή μας ως μέτοχοι του ΓΑΙΑ Επιχειρείν στην χρήση σύγχρονων εργαλείων σε κάθε δραστηριότητας μας. Εκτιμούμε ότι σε άμεσο διάστημα θα μπορέσουμε αν έχουμε και την κατάλληλη υποστήριξη πρώτα από όλα από τους παραγωγούς αλλά και από το κράτος ως προς το λειτουργικό πλαίσιο να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας.

Απευθύνομαι ευπρόσωπα απέναντι σε κάθε Μεσσήνιο παραγωγό πως πλέον γνωρίζει τα πάντα και μπορεί να συγκρίνει για το τι παραλάβαμε και τι έχουμε καταφέρει έως τώρα μέσα σε πρωτοφανής συνθήκες κρίσης πρώτα από όλα για τον αγροτικό τομέα. Τους θέλουμε δίπλα μας, τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους και κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να ανεβάζουμε τον πήχη ψηλότερα.