Μεσσήνη: Ανοικτός διαγωνισμός για αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων στις Τοπικές Κοινότητες Βελίκας – Ανάληψης – Καρτερολίου και οικισμού Ριζόμυλου της Τ.Κ. Καρποφόρας», προϋπολογισμού 352.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 19/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης http://www.messini.gr/