Νέος Πρόεδρος στο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδρίασε το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, το οποίο ψήφισε τον Σταύρο Αργειτάκο, Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Δήμαρχο Σπάρτης, ως νέο Πρόεδρό του και  υιοθέτησε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη διαχείριση απορριμμάτων, η οποία στηρίζεται στο διαγωνισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι τα επιπλέον θετικά στοιχεία, τα οποία προέκυψαν ύστερα από τη συνεννόηση της Κυβέρνησης με τον ανάδοχο του διαγωνισμού, θα συμπεριληφθούν σε χωριστό συμφωνητικό μεταξύ Κυβέρνησης και αναδόχου. Την παραπάνω απόφαση του ΦΟΔΣΑ είχε ζητήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ύστερα από την εξέλιξη αυτή και με την προϋπόθεση της έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και αναδόχου αναμένεται να υπογραφεί περί τις 20 Ιανουαρίου 2018. Με τον τρόπο αυτό, το σημαντικότατο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων μπαίνει σε ευθεία υλοποίησης.