Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης καλεί τους πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο να καταθέσουν αίτηση στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, έως και την Τετάρτη 17/12/2021.

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται για την ένταξη στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι:

1) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

-Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

-Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) μαζί με το εκκαθαριστικό σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (θα αποσταλεί από την υπηρεσία στη  Δ.Ο.Υ. για έλεγχο).

-Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

2) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

-Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

-Απόφαση παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

-Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

-Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

-Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

-Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση του αρμόδιου φορέα.

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος άλλης δομής δημόσιας ή δημοτικής ή ιδιωτικού φορέα (συλλόγου ή σωματείου) που διανέμει τρόφιμα ή είδη κοινωνικού παντοπωλείου.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, διενεργείται κοινωνική έρευνα από κοινωνική λειτουργό, προκειμένου να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση του αιτούντος.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δημαρχείο Μεσσήνης, στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, στο τηλέφωνο 2722360150 (Αδαμοπούλου Αστρινιά).