Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Ιούνιο 2023

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΘΓ4ΩΕΕ-Φ3Γ ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Ιούνιο 2023.