Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ Νέα Ελληνική Γλώσσα & Φιλολογία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με  Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τρία (03) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Φ.Ε.Κ. 3123/τ.Β΄/31.07.2018).

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 4 Οκτωβρίου 2019

Αναλυτικές πληροφορίες: http://phil.uop.gr