Προκήρυξη θέσεων για την Ειδίκευση Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τρία (03) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)(Φ.Ε.Κ. 3123/τ. Β΄/31.07.2018).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2018

Αναλυτικές πληροφορίες: http://phil.uop.gr/index.php/metaptyxiakes-spoudes/2017-05-08-19-59-47

Προκήρυξη για εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών στον B΄ Κύκλο Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» μεΕιδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τρία (03) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στο αντίστοιχο ΔίπλωμαΜεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)(Φ.Ε.Κ. 3123/τ. Β΄/31.07.2018).

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας επιβεβαιωμένη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/17.
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον, αν πρόκειται για υποψήφιους αλλοδαπούς φοιτητές.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα 1Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου 2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 30ηΣεπτεμβρίου 2018), είτε με courier (ταχυμεταφορά), στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα (υπόψη κκ. Ειρήνης Μουτάφη, Χριστίνας Νικολαΐδου). Η φόρμα ηλεκτρονικής αιτήσεως βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Voqj6yFnsqaxMY6L2. Σημειώνεται ότι η εγγραφή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία» θεωρείται ολοκληρωμένη με την υποβολή της πρωτότυπης αιτήσεως και των δικαιολογητικών κατά το διάστημα 1 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας.

Πληροφορίες:τηλ. 27210-65115, 65106, 65132, e-mail: mgs-phil@uop.gr,  ιστότοπος του Τμήματος Φιλολογίας:  phil.uop.gr

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.

Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων, των οποίων τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Συνέλευση αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση συμπληρωματικών μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο. Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.100€, καταβλητέα σε τρεις (03) ισόποσες δόσεις των 700€ η καθεμία, πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, του άρθρου 34 του Νόμου 4485, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος,  σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Νόμου 4485, ήτοι με την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στο Τμήμα Φιλολογίας, διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών και επιτελούν συναφές έργο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

Για την επιλογή φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, συνεκτιμώνται, ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων, από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών του Τμήματος Φιλολογίας (μία ανά ειδίκευση),  η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας: ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός επιτυχίας στα συναφή με το Π.Μ.Σ. μαθήματα καθώς και η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (25%),η παρουσία του υποψηφίου σε συνέντευξη (20%), προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%), το επίπεδο γνώσης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (15%), ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (10%) και συστατικές επιστολές (10%).

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Π.Μ.Σ όσοι φοιτητές είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επιστημονική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είναι πλήρεις συμμετέχουν σε συνέντευξη γνωριμίας με την επιτροπή αξιολόγησης, ώστε να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον, το κίνητρο και η δέσμευσή τους στο πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η συνέντευξη περιστρέφεται γύρω από θέματα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και αποβλέπει: α΄) στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου·  β΄) στην αξιολόγηση άλλων δεξιοτήτων του υποψηφίου·  γ΄) στη διαπίστωση της καταλληλότητας του υποψηφίου να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. ή της ανάγκης να γίνει δεκτός σε συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα για τυχόν συμπλήρωση κενών. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (τουλάχιστον Β2), ο υποψήφιος καλείται σε ειδική εξέταση.

 • Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο βαθμό, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο.
 • Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών μπορεί να εισηγηθεί στη Συνέλευση να θεωρηθούν επιτυχόντες και όσοι από τους υποψηφίους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
 • Ο πίνακας των επιτυχόντων διαβιβάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών στη Συνέλευση η οποία τον επικυρώνει. Ο πίνακας στη συνέχεια αναρτάται στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και στους Διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση για τη λήψη της τελικής απόφασης.
 • Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχίας μπορεί να υποβληθεί μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών.

 

Αναφορικά με τη συνέντευξη, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία»

Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητής