Προσλήψεις προσωπικού από την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την επέκταση των υπηρεσιών της μέσω της λειτουργίας του Δομής φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Πελοπόννησος» {άξονας προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού- Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη δράσεων/δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», το οποίο  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.πρωτ 1178/26.03.2019 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Κωδικός πρόσκλησης: ΠΕΛ66, Κωδ. Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.:Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3608, Έκδοση : 1/0, ΑΔΑ: ΩΞ187Λ1-Η5Ν) και με βάση την από 13/04/2020 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ» αναδημοσιεύει την προκήρυξη και ,

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΕΣύμβαση Εργασίας
Μερικής Απασχόλησης
Ορισμένου Χρόνου
1 (ΜΙΑ) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Α.2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕΣύμβαση Εργασίας
Πλήρους Απασχόλησης
Ορισμένου Χρόνου
4 (ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

Επισημαίνεται:

Η ειδικότητα Ιατρικής ( Παθολόγος) θα απασχοληθεί με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 36 μήνες. Οι Νοσηλευτές ΤΕ θα
απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 36 μήνες.

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας, όπως ορίζει η 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.2018), άρθρο 12, παραγρ.7.

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες:

– στην ιστοσελίδα της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»: www.nstr.gr και www.nstr.gr/espa
– στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο Φορέας
– στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο
– ιστοσελίδες ιατρικού περιεχομένου

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται παραπάνω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@nstr.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο Α4, με την ένδειξη εξωτερικά όπως στο ‘Έντυπο 1 του Παραρτήματος Α. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ημερομηνία παράδοσης στον
ταχυμεταφορέα, ενέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου.

Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.nstr.gr και www.nstr.gr/espa Η διαδικασία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος αρχίζει την 14/04/2020 και λήγει την 24/04/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10:30- 13:30 στο τηλ. 210-8235050.

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, αποτελούν παραδοτέο της πράξης, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας , θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο Νέστωρ», συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679.

Ανακτήστε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 5046489