Πρόσληψη Επιστημονικού Συνεργάτη στον Δήμο Οιχαλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Οιχαλίας
Έχοντας υπόψιν:
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007).
 Το γεγονός ότι ο Δήμος Οιχαλίας δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα τρεις (3) ειδικούς ή επιστημονικούς συνεργάτες και συμβούλους.
 Την ανάγκη επικουρίας μου σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και συντονισμού δραστηριοτήτων σε τομείς της οργανωτικό-διοικητικής, οικονομικό-διοικητικής και οικονομικό-διαχειριστικής ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα στην ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων που αφορούν σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου Οιχαλίας.
Γνωστοποιεί
Την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου, της οποίας το αντικείμενο και τα προσόντα θα είναι τα εξής:
1. Αντικείμενο εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών (γραπτά και προφορικά) επί θεμάτων Διοίκησης, οργανωτικής λειτουργίας του Δήμου και της ανταπόκρισης του Δήμου στις αναγκαίες προσαρμογές ορθής, αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης της αποστολής του, με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Καθώς και σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και συντονισμού δραστηριοτήτων σε τομείς της οργανωτικό-διοικητικής, οικονομικό-διοικητικής και οικονομικό-διαχειριστικής ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων που αφορούν σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου Οιχαλίας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007. Συγκεκριμένα:
i. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της θέσης που επιλέγουν (άρθρου 14 του Ν.3584/2007).
ii. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).
iii. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
iv. Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).
v. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στους
τομείς της Διοικητικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών ή Διοίκησης Υγείας.
vi. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
vii. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν
Προς τούτο, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει εντός πενθημέρου από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στον τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά
για τη θέση:
 Αίτηση
 Βιογραφικό σημείωμα
 Τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι σε αντίγραφο
 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα
11 έως και 17).
 Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
2. Η πλήρωση της παραπάνω θέσης θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ.
4 άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).
3. Ο Ειδικός και Επιστημονικός Συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στη οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας
αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες,
γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
Ειδικά, ο Επιστημονικός Συνεργάτης παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών του, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να
αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου,
συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης στον τομέα της δραστηριότητας του ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο.
4. Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να
υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.
5. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη
εφαρμογή η παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’).
6. Κατά τη πράξη πρόσληψης, θα γίνει μνεία σχετικά με την εξασφάλιση πίστωσης για τη μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων Ειδικού και Επιστημονικού Συνεργάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στηνΓραμματεία Δημάρχου του Δήμου Οιχαλίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(πληροφορίες 2724360300- Γραμματεία Δημάρχου).

Ο Δήμαρχος Οιχαλίας
Σταθόπουλος Αριστείδης