Πρόσληψη 2 ατόμων στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης(συνολικός χρόνος απασχόλησης: ως 60 ημερομίσθια)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη  14 Ιουνίου 2017 έως και την Κυριακή  18  Ιουνίου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
  3.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή  Κοινότητα
  4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών :

      Πιστοποιητικό Δήμου ή  Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

  1. 5. Πιστοποιητικά απόδειξης Εμπειρίας (Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε που έχουν εργαστεί).