Πρόσληψη 21 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στα ΚΔΑΠ/ΜΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνήλθε στην 22η/2017 συνεδρίασή του την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:30, με μόνους παρόντες τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας.

Αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το πρόγραμμα ΚΔΑΠμεΑ της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018, εγκρίθηκε η πρόσληψη 21 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μέχρι 31-8-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί έχει ως εξής:

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ Ψυχολόγων 1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών 4
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 2

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ Γυμναστών 2
ΤΕ Εργοθεραπευτών 2
ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 2
ΤΕ Λογοθεραπευτών 1
ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών 4
ΔΕ Οδηγών 2