Π.Ε. Μεσσηνίας: Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδρίασε, σήμερα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου, η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν και ενέκριναν την Πρόσκληση ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ (LEADER Αλιείας), η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δικαιούχοι για τις προς ενίσχυση δράσεις μπορεί να είναι:

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, και

• μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται είναι :

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. Στο πεδίο εφαρμογής αυτό υπάγονται πράξεις που αφορούν σε: δράσεις αλιευτικού τουρισμού, επενδύσεις επί του σκάφους, επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση των ρύπων και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών, επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων, επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, μεταποίησης προϊόντων αλιείας κλπ.

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πράξεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός).

Ενδεικτικά, ενισχύονται: υποδομές διανυκτέρευσης και εστίασης, θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, εξυπηρέτηση σκαφών, βιοτεχνίες σχετικά με αλιευτικές και θαλάσσιες δραστηριότητες, εμπόριο ειδών σχετικών με την αλιεία και τη θάλασσα κλπ. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό του 1.024.096,00 € και τα ποσοστά επιχορήγησης θα κυμαίνονται από 50% έως 80%.

Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας όπως αναλυτικά, θα περιγράφονται στην πρόσκληση που θα δημοσιοποιηθεί.

Ο Αντιπεριφερειάρχης σε δήλωσή του, μετά το πέρας της συνεδρίασης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους από 15 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2021 στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, ενώ το σύνολο της πληροφόρησης καθώς και η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματα της θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.anmess.gr.