Στην κατοχή των ∆ήµων τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε έγγραφο στους Δήμους, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια πολυάριθµων ερωτηµάτων από πολίτες και υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και για την ενιαία εφαρµογή των σχετικών ρυθµίσεων σε όλη τη χώρα, σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π∆ 116/2004 (Α΄ 81) τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ανευρίσκονται σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, περιέρχονται στην κατοχή των ∆ήµων οι οποίοι υποχρεούνται να παραδίδουν τα οχήµατα αυτά στα εγκεκριµένα συστήµατα συλλογής ΟΤΚΖ.
Στη συνέχεια τα εγκεκριµένα συστήµατα συλλογής ΟΤΚΖ παραλαµβάνουν τα οχήµατα δωρεάν και εφόσον εντός 10 ηµερών από την ηµέρα περισυλλογής δεν εµφανιστούν οι ιδιοκτήτες τους, προχωράνε στην καταστροφή τους. Στη συνέχεια τα πιστοποιητικά καταστροφής για τα εν λόγω οχήµατα παραδίδονται στους αρµόδιους ∆ήµους οι οποίοι µε τη σειρά τους πρέπει να τα καταθέτουν στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας».