Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης την Δευτέρα 10/07

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 10 – 07 – 2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:00 όπου θα γίνει η 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1

Έγκριση συνομολόγησης δανείου από το Τ.Π.& Δ. με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση έργου.

2

Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017

3

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Μεσσήνης (ΦΕΚ 1917/Β’/08-09-2015

4

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

5

Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων

6

Μείωση Δημοτικού Τέλους και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

7

Έγκριση για υπογραφή Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για παραλαβή κωδικών πρόσβασης

8

Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 του Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη

9

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

10

Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Γνωμοδότηση για τοποθέτηση σήμανσης στην περιοχή Φάρος Τ.Κ. Πεταλιδίου»

11

Έγκριση απόσυρσης (άρσης) από την κυκλοφορία αυτοκινήτων του Δήμου Μεσσήνης

12

Έγκριση σχεδίου χρησιδανείου μεταξύ Αναπτυξιακής Μεσσηνίας & Δήμου Μεσσήνης για την χρήση φορτηγού οχήματος ιδιοκτησίας Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, σύμφωνα με το αρθ. 223 του Ν.3463/2006

13

Έγκριση εκδηλώσεων-δαπανών Τ.Κ. Μαυρομματίου Δήμου Μεσσήνης

14

Έγκριση εκδηλώσεων – δαπανών Τ.Κ. Σπιταλίου Δήμου Μεσσήνης

15

Έγκριση εκδήλωσης σε συν διοργάνωση με το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης στο πλαίσιο πολιτιστικού καλοκαιριού, την Κυριακή 23/07/2017 στην Μπούκα Μεσσήνης

16

Έγκριση εκδήλωσης 4ο Αντάμωμα Φιλαρμονικών,  στο πλαίσιο πολιτιστικού καλοκαιριού, την  25& 26/07/2017 στην πλατεία Μεσσήνης.

17

Έγκριση εκδήλωσης στο πλαίσιο πολιτιστικού καλοκαιριού, συναυλία Δημοτικής φιλαρμονικής Μεσσήνης, 28/07/2017 στην Τ.Κ. Βαλύρας.

18

Έγκριση εκδήλωσης στο πλαίσιο πολιτιστικού καλοκαιριού, συναυλία Δημοτικής φιλαρμονικής Μεσσήνης, 29/07/2017 στην Τ.Κ. Λογγά.

19

Έγκριση εκδήλωσης στο πλαίσιο πολιτιστικού καλοκαιριού, « ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», 31/07/2017 στην Αρχαία Μεσσήνη

20

Τροποποίηση απόφασης 31/2017 προγραμματισμός εκδηλώσεων έτους 2017

21

Έγκριση αθλητικής εκδήλωσης Αγώνας Δρόμου « Δαικλής» στη ΤΚ Μάνεσι 29/07/2017

22

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ Φάση (A’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5001293.

23

Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2017

Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικών Χώρων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ