Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος την Δευτέρα 04/09

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’), που αφορά την σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχόπουλου, Καλλιθέας, Μεθώνης, Μεταµόρφωσης, Ρωµανού, Σουληναρίου και Χρυσοκελλαριάς, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1ος όροφος), την 4η Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20,00 µε τα παρακάτω θέµατα στην ηµερήσια διάταξη.

                           Θ Ε Μ Α Τ Α  Γ Ι Α  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης µε πρόταση έργων σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, για ένταξη σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης µέσω Σ.∆.Ι.Τ. συνολικού προϋπολογισµού ποσού €
8.050.000,00 και εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για τις παραπέρα σχετικές ενέρ-
γειες, προς υλοποίηση των αναφεροµένων έργων.
(Εισηγητής, ο κ. ∆ήµαρχος).

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 290/23-08-2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α.∆.Α.: 6Ξ0ΟΩ1Β – Θ4Ω), µε θέµα: «Αναµόρφωση
(10η ) προϋπολογισµού και τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2017 του ∆ήµου Πύλου
– Νέστορος». (Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση παραχώρησης οικογενειακού τάφου, στον προϋπάρχοντα χώρο, του
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Χώρας, της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέστορος, του ∆ήµου
Πύλου – Νέστορος και στο όνοµα του κ. Μπίρη Ιωάννη του Ανδρέα, κατοίκου
Νέας Σµύρνης Αττικής, σε συνέχεια:
α) της µε αριθ. πρωτ. 4519/27-03-2017 αιτήσεώς του και
β) της µε αριθ. πρωτ. 4519/22-05-2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ του Προέδρου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Χώρας, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 4ον: Λήψη απόφασης για αποδοχή ένταξης της πράξης µε τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύουαποχέτευσης Πύλου και ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµού
Μεθώνης», καθώς και της χρηµατοδότησης κατά το µέρος που αφορά στο ∆ήµο
Πύλου – Νέστορος, ήτοι για ∆ηµόσια ∆απάνη ποσού € 2.016.114,00 κατόπιν του µε
αριθ. πρωτ. 12857/21-07-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου
Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου µε τίτλο «Ύδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελαριάς», ως Α.Μ. 70β/2012, της αναδόχου κας
Κυριακοπούλου ∆ήµητρας του Σωτηρίου, Ε.∆.Ε. κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ.
14312/17-08-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου –
Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου µε τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας», ως Α.Μ. 305/2010,
του αναδόχου κ. Νανόπουλου Γρηγορίου, Ε.∆.Ε. κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ.
14312/17-08-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου Πύλου –
Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 7ον: Λήψη απόφασης µε αποστολή φακέλου και απόψεων για προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152, επί της ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 151/2017 απόφασης του ∆.Σ.
που αφορά στην χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση
κοινοχρήστου χώρου Πετροχωρίου της Τ.Κ. Ρωµανού», καθώς και της υπ’ αριθ.
150/2017 απόφασης του ∆.Σ. που αφορά στην χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του
έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση θέσης θέας στην είσοδο της Πύλου», κατόπιν του µε
αριθµ. πρωτ. 15316/37-08-2017 εγγράφου από την ∆/νση Π.∆. & Π.Ζ. του ∆ήµου
Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 8ον: Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε τίτλο «Ανέγερση Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθµού Πύλου», ως Α.Μ. 141/2009, µέχρι την 20-10-2017, της
αναδόχου εταιρείας µε την επωνυµία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε., κατόπιν:
α) του από 18-07-2017 εγγράφου της αναδόχου εταιρείας (Α.Π. 2656/19-07-2017)
β) του µε Α.Π. 1824/02-08-2017 (Α.Π. 13859/08-08-2017) εγγράφου από την
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
και γ) του µε αριθµ. πρωτ. 14962/28-08-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 9ον: Λήψη απόφασης για αποδοχή της Ειδικής ∆ήλωσης ∆ιακοπής Εργασιών του έργου µε τίτλο «Βελτίωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Βλαχόπουλου», κατόπιν του µε
αριθµ. πρωτ. 12891/21-07-2017 εγγράφου από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση χορήγησης δύο (2) αδειών, σε πωλητές λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 και άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 και κατόπιν του από 29-08-2017
εγγράφου από την ∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου –
Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης ∆αρσακλής).

ΘΕΜΑ 11ον: Έγκριση εκδήλωσης µε τίτλο «Ράλλυ Σπρίντ» στην Τ.Κ. Σουληναρίου της ∆.Ε. Χιλιοχωρίων του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, µε ψήφιση και διάθεση πίστωσης
ποσού € 4.300,00 (€ Τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων), σε βάρος του Κ.Α. 00-
6433.002 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ.
έτους 2017, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 14942/28-08-2017 εγγράφου, από την
∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 12ον: Έγκριση της δράσης µε τίτλο «Ανταλλαγή µαθητών ∆ήµου Zinnowitz της Οµοσπονδιακής Γερµανίας και ∆ήµου Πύλου – Νέστορος», µε ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού € 4.900,00 (€ Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων), σε βάρος του Κ.Α. 00-
6433.004 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ.
έτους 2017, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 15077/29-08-2017 εγγράφου, από την
∆/νση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 13ον: Έγκριση εκδήλωσης µε τίτλο «Navarino Challenge», µε ψήφιση και διάθεση
πίστωσης ποσού € 2.000,00 (€ ∆ύο χιλιάδων), σε βάρος του Κ.Α. 00-6433.003 του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος οικ. έτους 2017,
κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 15106/29-08-2017 εγγράφου, από την ∆/νση
Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 14ον: ∆ιόρθωση – ∆ιαγραφή βεβαιωµένων ∆ηµοτικών Τελών, κατόπιν του µε αριθµ.πρωτ. 15192/30-08-2017 εγγράφου, από το Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας του
∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 15ον: Λήψη απόφασης για «Καταγγελία της σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου των Παιδικών Κατασκηνώσεων που βρίσκονται στη θέση ¨ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ¨ της ∆.Κ.
Χώρας, της ∆.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, η οποία καταρτίστηκε
µεταξύ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, νόµιµα εκπροσωπούµενου και της κας
Ελένης Κατσαφάδου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαµάτας», κατόπιν του από 28-08-
2017 εγγράφου από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 16ον: Συγκρότηση «∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης» στο ∆ήµο Πύλου – Νέστορος, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

ΘΕΜΑ 17ον: Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού € 1.556,00 (€ Χιλίων πεντακοσίων πενήντα έξι), από τον Κ.Α. 00-6421.000 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση
µετακινούµενων Αιρετών» του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Πύλου –
Νέστορος οικ. έτους 2017.
(Εισηγητής, ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος).

Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. ∆ήµαρχο Πύλου – Νέστορος,
ο οποίος και παρακαλείται να µετέχει στην συζήτηση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος
Θεόδωρος Κ. Χαραµαράς