Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης την Δευτέρα 28/08

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 28 – 08 – 2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 18:30 όπου θα γίνει η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού (2.110.000€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α) για την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Μεσσήνης στην τάφρο Τ-10 και έργα διευθέτησης του ρέματος Πλατανάκι –Ραδιώτη στο Πεταλίδι και του ρέματος Αγ. Δημητρίου στη Βαλύρα του Δ. Μεσσήνης»

2

Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.

3

Μετακίνηση των αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στην έκθεση TOURNATUR στο Dusseldorf Γερμανίας, Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης

4

Τροποποίηση της 232/2017 απόφασης ΔΣ «Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Τριόδου με χρήση πολιτιστικού τέλους»

5

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

6

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης

7

Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Δημοτικών χώρων

8

Τροποποίηση της 21/2015 απόφασης ΔΣ «Ορισμός μελών Σχολικών επιτροπών»

9

Έγκριση δωρεάν εκταφής λόγο απορίας

10

Έγκριση παραλαβής εργασίας : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης σε Θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Μεσσήνης»

11

Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφισταμένων συμβάσεων για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Δήμου Μεσσήνης και Νομικών Προσώπων Έτους 2017»

12

Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων

13

Έγκριση πρακτικού επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης

14

Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Επισκευή Ανελκυστήρων Δημαρχείου Μεσσήνης»

15

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & τροποποίησης της σύμβασης «Επισκευή Ανελκυστήρων Δημαρχείου Μεσσήνης»

16

Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

17

Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ