Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης την Τετάρτη 11/10/2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 11 – 10 – 2017 ημέρα Τετάρτη & ώρα 18:30 όπου θα γίνει η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1

Έγκριση προπληρωμής για την επισκευή του μηχανήματος ΜΕ 117336 «φορτωτή – εκσκαφέα του Δήμου Μεσσήνης».

2

Επικύρωση βεβαίωσης της Τεχνικής υπηρεσίας που αφορά τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αγροτικών δρόμων στις τ.κ. Χαραυγής και Μάνεσι

3

Ένταξη της πράξης «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδών στις τ.κ. Χαραυγής και Μάνεσι του Δήμου Μεσσήνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου».

4

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδων στις τ.κ. Χαραυγής και Μάνεσι του Δήμου Μεσσήνης»

5

Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Μεσσήνης και ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας

6

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεσσήνης στην « Αμφικτυονία Αρχαίων Πόλεων».

7

Έγκριση ετήσιας συνδρομής Δήμου Μεσσήνης στη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία.

8

Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσεως 2017

9

Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2017

10

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης

11

Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων για την εργασία με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

12

Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

13

Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος υφιστάμενων συμβάσεων για την εργασία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».

14

Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

15

Έγκριση εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ