Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, την Τετάρτη 01/11

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις   01 – 11 – 2017  ημέρα Τετάρτη & ώρα 18:00  όπου θα γίνει η 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1  Περί έγκρισης ή µη: 1. Πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης µε τίτλο: “Master Plan χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Μεσσήνης ”, 2. Εκχώρηση  μέρους  των  εξοικονομούμενων ανταποδοτικών  τελών,  ως αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα  µε  το  άρθρο  43  N.  4257/2014,  3. Τροποποίησης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την δημιουργία νέων ή για την ενίσχυση άλλων Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006 κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και 4. Υποβολή αίτησης για ένταξη του έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 και στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, όπως ισχύει σήμερα και στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, εξουσιοδοτώντας το Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
2 Έγκριση Παραχώρησης δημοτικού χώρου Τ.Κ. Πεταλιδίου
3 Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών
4 Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
5 Έγκριση Πρακτικού της 4/2017 Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
6 Έγκριση 5ου πρακτικού επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
7 Έγκριση Απόφασης Οικ. Επιτροπής με   θέμα : «Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Α΄ εξάμηνο 2017»
8 Έγκριση της υπ αριθμ. 99/2017 απόφασης του Δ.Σ.  ΔΕΥΑ Μεσσήνης
9 Διεύρυνση του σκοπού της ΔΕΥΑ Μεσσήνης, με την μεταφορά της αρμοδιότητας Άρδευσης.
10 Έγκριση απόφασης Οικ. Επιτροπής με  θέμα: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης 3ου τριμήνου 2017.»
11 Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής   έργων
12 Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 7-9-2016»
13 Έγκριση του 1ου ΣΠΕ & τροποποίηση της σύμβασης «ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΤΟΥΣ»
14 Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού Πελεκανάδα  Μηλιώτη, ΔΕ Βουφράδος, Δήμου Μεσσήνης»
15 Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: « Βελτίωση οδού Βελίκα – Νιοχώρι»
16 Τροποποίηση – τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού χρήσεως 2017
17 Αποδοχή δωρεάς πιάνου
18 Παραχώρηση χώρων

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ