Συνεδριάζει σήμερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύλου – Νέστορος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’), που αφορά την σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, ως και τους κ.κ. Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πύλου (1ος όροφος), την 16η Οκτωβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20,00 µε το µόνο θέµα στην ηµερήσια διάταξη.

Θ Ε Μ Α  Γ Ι Α  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2018 του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος κατόπιν της υπ’ αριθµ. 347/04-10-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (Α∆Α: ΩΟΛΙΩ1Β-83Τ) και σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 2/27-09-2017 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος. (Α∆Α: ΩΝΓ5Ω1Β-7ΛΡ)
(Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Πετρόπουλος)