Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείστε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης.

 • Επικύρωση πρακτικών της 1 ης , 2 ης , 3 ης και 4 ης /2016 συνεδριάσεων
  του Περιφερειακού Συµβουλίου.
 •  Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου.
 •  Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
  Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ∆. Σικυωνίων, για την υλοποίηση του έργου
  «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Σικυωνίων».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
 •  Έγκριση τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του
  Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας – Αρχηγείο
  Πυροσβεστικού Σώµατος και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο
 • «Επισκευή – συντήρηση – διαµόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής
  Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ναυπλίου» (αριθ. 200/2017 προηγούµενη απόφασή µας).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
 •  Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας
  καταστηµάτων Αργολίδας κατά τη θερινή περίοδο, από 1 Αυγούστου και µέχρι 31
  Οκτωβρίου 2018.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
 •  Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος», ιδιοκτησίας της
  εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ, στην ∆Κ Άστρους ∆. Βόρειας Κυνουρίας
  ΠΕ Αρκαδίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και
  Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 •  Έγκριση 7 ης τροποποίησης κατανοµής πιστώσεων του ενταγµένου
  έργου στο Π∆Ε – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ
  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ», µε κωδικό
  2014ΕΠ52600010.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 •  Αποδοχή χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
  Επενδύσεων (Π∆Ε), ποσού 10.677.000,00€.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
 •  Λήψη απόφασης σχετικά µε εξωδικαστικό συµβιβασµό µε την
  Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
 •  Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου
  εµπορίου για την ΠΕ Κορινθίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
 •  Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
  Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ∆ήµου Μεγαλόπολης, για την υλοποίηση του
  έργου «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Τ.Κ.
  Μακρυσίου», στην Π.Ε. Αρκαδίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 •  Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
  Περιφέρειας Πελοποννήσου και του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία
  «Ίδρυµα Όρους Σινά», για την υλοποίηση του έργου «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος
  χώρου µε περίφραξη, κατασκευή µαντρότοιχου για προστασία του υπό κατασκευή
  Μετοχίου Σινά», στην Π.Ε. Αρκαδίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
 • Έγκριση µετατροπής της σύµβασης εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
  Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης σε Πλήρη Απασχόληση, υπαλλήλου της
  Π.Ε. Κορινθίας / Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.
  87 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017)».
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
 • Έγκριση καθορισµού λατοµικών περιοχών στην ΠΕ Κορινθίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
 • Έγκριση σκοπιµότητας και σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης
  υλοποίησης προγράµµατος µε τίτλο: ∆ράσεις προώθησης εφαρµογών υψηλής
  τεχνολογίας στον πρωτογενή τοµέα, κυκλική οικονοµία, τηλεϊατρική και
  εναλλακτικού τουρισµού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, µε στόχο την τόνωση
  της τοπικής οικονοµίας και την ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και
  επιχειρηµατικότητας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
 • Έγκριση σκοπιµότητας υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6/16.01.2018 απόφασης του
  Περιφερειακού Συµβουλίου, περί αποδοχής χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα
  ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), ποσού 172.120,00€.
  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.