Συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Μεσσηνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την υπ.αριθ.2132/17-03-2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής  Προστασίας με ΑΔΑ:ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ, συγκαλούμε το συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας της  Π.Ε. Μεσσηνίας την Τετάρτη  26-04-2017  και ώρα 12:00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στον 4ο όροφο του Διοικητηρίου στην αίθουσα “Παναγιώτης Φωτέας,¨ με θέμα ¨Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.

Όλα τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου που θα εκπροσωπούν τις υπηρεσίες τους, οι φορείς σύμφωνα με την  υπ.αριθ.291242/3118/22-11-2016 απόφαση Περιφερειάρχη, ΑΔΑ:7ΥΖΨ7Λ1-5ΚΑ, θα πρέπει να καταθέσουν  την ημέρα της συνεδρίασης το μνημόνιο ενεργειών τους, τις προτάσεις τους σε όλα τα στάδια που τυχόν χρειασθεί να αντιμετωπισθεί έκτακτο συμβάν δασικής πυρκαγιάς.