Τα έργα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Καλαμάτας, με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη» και προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.165.000 €, ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με Απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΑ577Λ1-4ΙΛ της 17ης Νοεμβρίου 2017).

Η εν λόγω Στρατηγική συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 3, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020».

Τα έργα και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι τα εξής:

ΠΡΑΞΕΙΣ

Π/Υ

α/α

Τίτλος

1

Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου

1.500.000

2

Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και κάθετων δρόμων στον πεζόδρομο της οδού Αριστομένους

500.000

3

Ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη

315.000

4

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄ Φάση) από οδό Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα

650.000

5

Ανάπλαση οδού Πλαστήρα

800.000

6

Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου από οδό Κρήτης έως οδό Κορώνης

300.000

7

Διασύνδεση δικτύου ποδηλατοδρόμων στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού

100.000

8

Ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας

400.000

9

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών

260.000

10

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων

390.000

11

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Καλαμάτας

343.980

12

Ενίσχυση της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Καλαμάτας

196.560

13

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης ΑμεΑ

1.012.800

14

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Άνοια – Alzheimer

700.000

15

Λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου και δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας

407.200

16

Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για ανέργους

69.460

17

Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον εναλλακτικό), της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (ΔΡΑΣΗ)

340.000

18

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους στους τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον εναλλακτικό), της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (ΔΡΑΣΗ)

600.000

19

Λειτουργία θερμοκοιτίδας για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (start ups) στους τομείς της  RIS3 Πελοποννήσου (ΔΡΑΣΗ)

280.000

Σύνολο

9.165.000