Τελευταία ευκαιρία για τις αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη των λιμανιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σημαντικές αλλαγές στο χώρο της Ναυτιλίας, της Ναυτικής Εκπαίδευσης, στη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος και στη Λιμενική Διακυβέρνηση περιέχει ο νόμος με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας , ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού,  συμπλήρωση διατάξεων για λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», ο οποίος υπερψηφίστηκε στις 23-11-2017  στη Βουλή.

Μια σημαντική διάταξη (άρθρο 96 του νόμου) αφορά  τις κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων που τακτοποιεί το θέμα με τις αυθαίρετες κατασκευές στη Χερσαία ζώνη. Με το άρθρο προβλέπεται μεταβατικό στάδιο δύο (2) ετών για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός Χερσαίας ζώνης λιμένων (που αφορά σκίαστρα, τέντες, πέργκολες, κ.λπ.) και την αντικατάστασή τους με νέες, νόμιμες και ομοιόμορφες κατασκευές, που θα κατασκευαστούν με βάση τις μελέτες που θα εκπονήσουν οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων.

Με την ρύθμιση αυτή επιλύεται το μείζον πρόβλημα των αυθαιρέτων κατασκευών εντός των Χερσαίων Ζωνών των φορέων διαχείρισης λιμένων και ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση της νομιμότητας, η οποία όχι μόνο θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της χερσαίας ζώνης των λιμανιών, αλλά θα συμβάλλει και στην αύξηση της απασχόλησης σε επίπεδο τοπικών οικονομιών.

Η κατεδάφιση των κατασκευών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση της αδείας, θα διενεργηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόµου, είτε µε ευθύνη του ιδιώτη, είτε µε μέριμνα των αρµόδιων υπηρεσιών κάθε Περιφέρειας. Το κόστος των δαπανών της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών βαρύνει τους χρήστες αυτών.

Σε αυτήν την διάταξη ενσωματώθηκε και μία σημαντική τροπολογία βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. η οποία προβλέπει διευκόλυνση για τις μικρές αυθαίρετες κατασκευές  που βρίσκονται μέσα σε χερσαίες ζώνες λιμανιών. Στην σύνταξη και υποβολή της τροπολογίας συμμετείχε και η βουλεύτρια Κορινθίας Μ. Θελερίτη. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αναστέλλεται για μία διετία η έκδοση και η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης, οι ποινικές δίκες και η είσπραξη προστίμων που έχουν επιβληθεί γι’ αυτές τις κατασκευές.

Ειδικότερα η τροπολογία αφορά το εδάφιο 4 του άρθρου 96 και ορίζει τα εξής:

α. Εξαιρεί τους τόκους και τις προσαυξήσεις από το άθροισμα των προστίμων και αποζημιώσεων που φτάνουν μέχρι τα 30.000 ευρώ, πλαφόν με το οποίο αναστέλλεται η εκτέλεση κατεδάφισης κατασκευών που ανεγέρθηκαν χωρίς άδεια ή κατ’υπέρβαση αυτής.

β. Αναστέλλει την εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης για αυτές τις κατασκευές και την έκδοση νέων.

γ.  Αναστέλλει την επιβολή προστίμων και αποζημιώσεων για την ανέγερση ή χρήση των κατασκευών, καθώς και την αναγκαστική είσπραξη των ήδη επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.

δ. Αναβάλλει υποχρεωτικά ποινικές δίκες, που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών του παρόντος άρθρου, καθώς και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ομοιόμορφου καθεστώτος για τις κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων.