Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ. “Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Σάββατο, 29.06.2019, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ. “Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ”.

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

Γεώργιος Πρασσάς του Σταύρου, Πρόεδρος.
Χρήστος Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος.
Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σαράντη, Γραμματέας – Έφορος  Ποδοσφαιρικού Τμήματος.
Δημήτριος Σπανός του Βελισαρίου, Ταμίας.
Ιωάννης Νταόπουλος του Βασιλείου, Μέλος.
Γεώργιος Ράλλης του Σωτηρίου, Μέλος.
Θεόδωρος Παπαθεοδωρίδης του Βασιλείου, Μέλος.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός των:

Δημήτριου Ελεύθερου του Αναστασίου, ως Εκτελεστικού Διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος

και Μιχαήλ Σταθόπουλου του Δημητρίου, ως Υπευθύνου Λειτουργίας των ακαδημιών.