Τροποποίηση απόφασης ένταξης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 πράξεων κρατικών ενισχύσεων για την ενίσχυση ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 21.403.594,45 ευρώ εντάχθηκαν -με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα- στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι εντάξεις αφορούν στον άξονα  προτεραιότητας 1 “ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, με την απόφαση του περιφερειάρχη, τροποποιείται η απόφαση ένταξης των πράξεων, μετά την έγκριση της τροποποίησης των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος” (ΦΕΚ 2588Β_21.04.2023) και αύξηση του προϋπολογισμού στην πρόσκληση, με την προσθήκη 18 υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορίας Α)  με συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 1.763.637 ευρώ και 44 νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων (κατηγορίας Β)  με συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 5.041.754,25 ευρώ.

Την τροποποίηση απόφασης ένταξης μπορείτε να δείτε εδώ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ_Ψ37Δ7Λ1-ΜΤ3