10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 26-04-2017 ημέρα Τετάρτη  & ώρα 19:00  όπου θα γίνει η 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1 Λήψη απόφασης για τη λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών στο Δήμο Μεσσήνης
2 Ορισμός – συγκρότηση επιτροπής εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
3 Διαγραφή  βεβαιωμένων  τροφείων
4 Μίσθωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Αγίου Ανδρέα Τ.Κ. Λογγά  Δ.Ε. Αίπειας Δήμου Μεσσήνης
5 Συμψηφισμός κοινοχρήστων και μισθώματος
6 Έγκριση απολογισμού 12ου Μαραθωνίου Μεσσήνης
7 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεσσήνης στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων
8 Έγκριση απολογισμού 6ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος – Αρχαία Μεσσήνη 2017.
9 Έγκριση  της συμμετοχή Του Δήμου Μεσσήνης στην έκθεση  Ελλάδα-Γιορτή-Γεύσεις που θα πραγματοποιηθεί 5-7/05/2017 στο Γκάζι.
10 Προβολή του Δήμου Μεσσήνης στην Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ στην έκδοση TRAVEL BOOK “ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ”.
11  Έγκριση   προϋπ/σμού & ετήσιοι προγράμματος δράσης οικ/κού έτους 2017 ΚΕΑΔΗΜ
12 Συμμετοχή του Δήμου Μεσσήνης στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Ευρωπαϊκή πράσινη εβδομάδα 2017»    “ΕU Green Week 2017”  , 29.05.2017 – 02.06.2017
13 Συμμετοχή του Δήμου Μεσσήνης  Συνδεδεμένος εταίρος (Αssociated Partner) στο έργο με τίτλο : Διαπολιτισμικός Εθελοντισμός: Ένταξη μέσω της Τέχνης & του Εθελοντισμού στη Νεολαία [Intercultural VoluntARTy: Inclusion through Art & Volunteerism in Youth] που πρόκειται να υποβληθεί στις 26.04.2017 στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Τουρκίας για το Erasmus+  στο πλαίσιο της δράσης “KA2 Στρατηγικές Συνεργασίας για την ανάπτυξη καινοτομίας και την ανταλλαγή ιδεών”.
14 Συμμετοχή του Δήμου Μεσσήνης / ΚΕΑΔΗΜ ως Συνδεδεμένος εταίρος (Αssociated Partner) στο εγκριθέν έργο με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΓΑΜΟ» (Εarly Marriage Prevention Network”) .
15 Έγκριση Ανάθεσης σε εργολάβο μέρους των υπηρεσιών «Καθαρισμός παιδικών σταθμών Δ.Ε. Μεσσήνης» και «Καθαρισμός παιδικού σταθμού Δ.Ε. Ανδρούσας» κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 61 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3979/2011
16 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
17 Συγκρότηση Επιτροπής Φυτοκάλυψης έτους 2017
18 Αίτημα παράτασης ταφής πέραν της τριετίας
19 Ορισμός μέλους του ΔΣ για τη Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή υδατοδεξαμενών ΔΔ Δήμου Ανδρούσας»
20 Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και Αγωγών προσαγωγής και διάθεσης για το έργο: “Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πεταλιδίου”».
21 Έγκριση και Παραλαβή αυτοτελούς τμήματος της μελέτης: «Επικαιροποίηση /Μερική Τροποποίηση Μελέτης Αποχέτευσης, Σύνταξη Τ.Δ. έργου δικτύου αποχέτευσης και αναμόρφωση ΣΑΥ-ΦΑΥ για το έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης» με τίτλο «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων»
22 Εκδίκαση ένστασης της ΚΧ ΑΤΕ κατά της υπ.αριθμ.2352/8-2-2017 πράξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης.
23 Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 2 του ΠΔ 181/87
24 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 8124/19-04-2016 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»
25 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 7433/12-04-2016          Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
26 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 8662/25-04-2016 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016»
27 Έγκριση πρακτικού της υπ αριθμ. 2/05-04-2017 συνεδριάσεως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης
28 Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017.
29 Τροποποίηση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος  Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017.