12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης την Παρασκευή 02 Ιουνίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 02-06-2017 ημέρα Παρασκευή & ώρα 19:00 όπου θα γίνει η 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1

Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης: «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης»

2

Έγκριση Αναγκαιότητας λήψης Δανείου για την εκτέλεση του έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης»

3

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

4

Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Αριστομένη

5

Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα «Προσδιορισμός τιμών για την λειτουργία εμποροπανήγυρης Αριστομένη»

6

Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)

7

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017.

8

Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για το υπό ανέγερση κατάστημα ιδιοκτησίας Ευστάθιου Γκουζούνη σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Δ.Ε. Μεσσήνης

9

Τροποποίηση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017.

10

Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για παραχώρηση χώρων

11

Παραχώρηση χώρων