13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 21-06-2017 ημέρα Τετάρτη & ώρα 19:00 όπου θα γίνει η 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1

Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης και Υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης στο Ε.Π «Πελοπόννησος» ‘Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με κωδικό πρόσκλησης ΠΕΛ 25 ( Α/Α ΟΠΣ :2082 ) της πράξης «Ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. & Δ.Ε. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνη »

2

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μεσσήνης για υποβολή της Αίτησης

Χρηματοδότησης στο Ε.Π «Πελοπόννησος» ‘Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με κωδικό πρόσκλησης ΠΕΛ 25 ( Α/Α ΟΠΣ :2082 ) της πράξης «Ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. & Δ.Ε. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνη »

3

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

4

Έγκριση πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

5

Υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME.

6

Έγκριση Απόφασης οικ. Επιτροπής με θέμα «Έγκριση ελέγχου οικονομικών αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου 2017- Στοχοθεσία»

7

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων για Δημοτικά Τέλη

8

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής σε χρηματικό κατάλογο

9

Μείωση Δημοτικού Τέλους και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων

10

Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων

11

Έγκριση κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Μεσσήνη

12

Διαγραφή βεβαιωμένων τροφείων

13

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017.

14

Τροποποίηση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017.

15

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

16

Εισήγηση για έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων στα Τ.Δ. Αβραμιού-Λευκοχώρας (Τμήμα ΙΙ)»

17

Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

18

Έγκριση εκδήλωσης «Αναβίωση εθίμου του Κλήδονα» στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού.

19

Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Βελίκας με χρήση πολιτιστικού τέλους.

20

Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Λυκοτράφου με χρήση πολιτιστικού τέλους

21

Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Νεοχωρίου με χρήση πολιτιστικού τέλους

22

Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Τριόδου με χρήση πολιτιστικού τέλους.

23

Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Ανάληψης με χρήση πολιτιστικού τέλους

24

Έγκριση εκδήλωσης ΤΚ Πιπερίτσας με χρήση πολιτιστικού τέλους

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ