2.030.000 ευρώ για τη δακοκτονία στη Μεσσηνία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με την υπ’ αριθμό 16.803/25.05.2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιήθηκε η

υπ’ αριθμό 6102/23.02.2017 προηγούμενη απόφαση του ιδίου Υπουργείου, σχετικά με την
κατανομή ποσού σε περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών
δακοκτονίας.
Με την απόφαση αυτή, το ποσό της Π.Ε Μεσσηνίας, για την κάλυψη της δαπάνης δακοκτονίας,
προσαυξάνεται κατά 370.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα στη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας θα δοθούν 1.640.000 ευρώ και στη ΔΑΟΚ Τριφυλίας 390.000 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό που είχε αποφασιστεί να δοθεί στη Μεσσηνία τον Φεβρουάριο έφτανε το 1.640.000 ευρώ.
Οι Βουλευτές Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ
Παναγιώτα Κοζομπόλη
Πέτρος Κωνσταντινέας