Προσλήψεις 52 Δημοσιογράφων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε., για την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας και της επίτευξης του σκοπού της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Αορίστου Χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων –Δημοσιογράφων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-04-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω4Υ6ΘΩΗ-1ΥΙ/document