7 θέσεις εργασίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης έως 32 εβδοµάδες (8 µήνες), µε ωριαία αποζηµίωση.

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο και αναγνωρισµένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και µε την ανάλογη
ειδικότητα που ζητείται.
• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κ.λ.π.)
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους».

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση µε έντυπο κριτηρίων επιλογής
2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα..
5. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία.
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα µονογονεϊκής
οικογένεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να παραλαµβάνουν από τα γραφεία του Αθλητικού Οργανισµού (Ε. Σταδίου 13-31, ∆ηµοτικό Στάδιο Καλαµάτας), και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ε. Σταδίου 13-31, ∆ηµοτικό Στάδιο Καλαµάτας 24132 Καλαµάτα υπόψη κας Γεωργάρα Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 2721020257). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στον Αθλητικό Οργανισµό του ∆ήµου Καλαµάτας (Εθνικού Σταδίου 13-31, Καλαµάτα) τηλ. επικοινωνίας 27210 20257 κατά τις ώρες 09.00-14.00 από την Παρασκευή 26/10/2018 έως και Πέµπτη 8/11/2018.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα πρέπει να δηλώνουν:
i. εάν και σε ποια προγράµµατα και σε ποιο ∆ήµο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούµενο περίοδο
ii. σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας (µέχρι τρία).
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τους όρους και κανονισµούς της σύµβασης καθώς και τα προγράµµατα που θα συντάξουν οι αρµόδιοι του Αθλητικού Οργανισµού όσον αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραµµάτων που θα τους ανατεθούν παρέχοντας στον Οργανισµό το δικαίωµα κλήσης του επόµενου στον πίνακα µοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράµµατα.