Ιδρύεται νέα εταιρεία προστασίας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην σύσταση, με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, που θα λειτουργεί ως εναλλακτική φθηνότερη πρόταση, έναντι των 4 οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων προχωρούν 4 Ροδίτες!
Συμβαλλόμενοι στο καταστατικό της νέας εταιρείας είναι συγκεκριμένα οι κ.κ. Ιωάννης Καραμιχάλης του Σταματίου, Ελευθέριος Ρήνος του Μιχαήλ, Θεοφάνης Μάζης του Μαρίνου και Ηλίας Τητήρος του Λαζάρου.
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώ για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «MUSICAL CHORD COPYRIGHT LICENSING NON-PROFIT CIVIL COMPANY».
Σημειώνεται ότι εκτός από την ΑΕΠΙ, αν έχει κάποιος επιχείρηση αναπαράγει μουσική στους χώρου του ακόμη και για τον εαυτό του, οφείλει να πληρώσει παράλληλα, εκτός από την ΑΕΠΙ και την Αυτοδιαχείριση για τα πνευματικά δικαιώματα (συνθέτες, στιχουργοί).
Για τα συγγενικά δικαιώματα (τραγουδιστές και μουσικοί) η πληρωμή γίνεται προς τον τον G.E.A (Grammo, Ερατώ, Απόλλων) του οποίου τα κοστολόγια συχνά είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της ΑΕΠΙ.
Η νέα εταιρία, όπως επισημαίνεται στο σχέδιο του καταστατικού της, τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 2121/1997 για τη δημιουργία Οργανισμού Συλλογής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων.
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η Ρόδος και συγκεκριμένα το γραφείο του δικηγόρου Ρόδου κ. Ιωάννη Καραμιχάλη στην Οδό Αμερικής και μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός και συνίσταται κυρίως στον κατά τα άρθρα 54 έως 58 του νόμου 2121/1993 σκοπό των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, με την έννοια της πραγματώσεως της διεξαγωγής των υποχρεωτικών αυτών συναλλαγών, αλλά και ειδικότερα στον σκοπό των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων.
Για την «Συγχορδία» ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει τόσο τη «διαχείριση», όσο και την «προστασία», χωρίς κέρδος για την ίδια την εταιρεία εκείνων, των συγγενικών δικαιωμάτων τα οποία προστατεύει και διαχειρίζεται.
Τα δικαιώματα που διαχειρίζεται η «Συγχορία» είναι ιδίως τα εξής:
α) το δικαίωμα αμοιβής για την αναπαραγωγή των ηχογραφημένων έργων των ερμηνευτών και τραγουδιστών για ιδιωτική χρήση που γίνεται με τεχνικά και οπτικοακουστικά μέσα, όπως για παράδεινμα συσκευές εγγραφής σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες και άλλοι φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή αυτή.
β) το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση των ηχογραφημένων έρνων των ερμηνευτών και τραγουδιστών και τη μετάδοση τους στο κοινό από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση με οποιοδήποτε τρόπο όπως λ.χ. ηλεκτρομαγνητικά κύματα, καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς.
Για την υλοποίηση του σκοπού της η «Συγχορδία» αναπτύσσει τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία με όλους τους μετέχοντες στη μουσική ζωή.
Οι δικαιούχοι των συγγενικών δικαιωμάτων μουσικών έργων είναι πρακτικά αδύνατον να παρακολουθήσουν όλες τις περιπτώσεις χρήσης των έργων τους ανά τον κόσμο, να διαπραγματεύονται τους όρους για τη χρήση αυτή και να εισπράττουν τη σχετική αμοιβή.
Για το σκοπό αυτό αναθέτουν τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού δικαιώματος ή ορισμένων εξουσιών από αυτό σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, όπως η «Συγχορδία».
Η συλλογική διαχείριση διευκολύνει και τους χρήστες, γιατί τους επιτρέπει να καταβάλλουν την αμοιβή χρήσης του ρεπερτορίου του κάθε οργανισμού, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να αναζητούν κάθε φορά το δικαιούχο που μπορεί να μην είναι γνωστή η διεύθυνσή του.
Όταν υλικός φορέας ήχου (ή εικόνας ή ήχου και εικόνας) που έχει νόμιμα εγγραφεί χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη και ενιαία αμοιβή στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, των οποίων η ερμηνεία ή η εκτέλεση έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα, και στους παραγωγούς των υλικών αυτών φορέων.
Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των σχετικών δικαιωμάτων, όπως η «Συγχορδία». Οι οργανισμοί αυτοί υποχρεούνται να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν τις αμοιβές, να προβάλλουν τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή και να εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές από τους χρήστες, ύστερα από αίτηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.
Η «Συγχορδία» συνεργάζεται με κάθε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είτε να αναλαμβάνει έργα κοινά με τους εν λόγω οργανισμούς, είτε να αναθέτει τέτοια έργα σε κάποιον από τους οργανισμούς αυτούς. Για τον ίδιο σκοπό, η «Συγχορδία» μπορεί επίσης να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα που αποτελούνται από τους εν λόγω οργανισμούς.
Πλην όμως, η «Συγχορδία» δεν μπορεί να αναθέτει τη «διαχείριση» και την «προστασία» των δικαιωμάτων που η ίδια «διαχειρίζεται» και «προστατεύει» παρά μόνο είτε κατά πληρεξουσιότητα, είτε κατά μεταβίβαση, αλλά μόνον καταπιστευτική.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας διαβεβαιώνουν ότι το κόστος συμμετοχής στην εταιρεία από τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις που κάνουν χρήση μουσικής ως και τηλεόρασης θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό που καταβάλλεται σήμερα στις εταιρείες.
Τονίζουν επίσης ότι έχουν συνάψει συμφωνίες στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα για την διαχείριση περίπου 8.000 τραγουδιών η χρήση των οποίων θα καταμετράται σε real time από τις επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία θα είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή μέσω του συστήματος της ποιο τραγούδι και σε ποια ώρα ακούστηκε σε κάθε μια από τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, ενώ διαβεβαιώνουν ότι αν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις περιοριστούν μόνο στο ρεπερτόριό της, δεν θα χρειάζεται να καταβάλλουν δικαιώματα σε άλλους φορείς.
Η λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας αποτελεί εξάλλου συνέχεια μιας άλλης πρωτοβουλίας που ανέλαβαν οι ιδρυτές της και συγκεκριμένα της λειτουργίας του RadioPro.gr.
Εναλλακτικά προς το καθεστώς αναπαραγωγής της μουσικής, που εκπροσωπείται από τους υπάρχοντες οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, υπάρχουν παγκοσμίως πλέον εταιρείες, οι οποίες παρέχουν ψηφιακό περιεχόμενο δημιουργών και καλλιτεχνών που δεν έχουν συμφωνήσει με την ΑΕΠΙ, την Αυτοδιαχείριση και την GEA, αλλά ούτε με τις ξένες εταιρείες με τις οποίες οι τρεις ελληνικές εταιρείες έχουν συνάψει τις συμφωνίες τους.
Η RadioPro LLC (www.radiopro.gr), έχει έρθει στην Ελλάδα από την ομογένεια των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται στον τομέα της μουσικής, η οποία μπορεί άνετα να αναπαραχθεί δημόσια, χωρίς να πληρωθεί οποιοσδήποτε οργανισμός.
Η μουσική που προσφέρει δεν εκπροσωπείται από δισκογραφικές εταιρείες, αλλά ούτε από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Και αυτό γιατί, είτε την παράγει η ίδια, είτε έχει προχωρήσει συμφωνίες με τους δημιουργούς και τους συντελεστές, πάντα απευθείας, χωρίς κανέναν μεσάζοντα.
Η μουσική αυτή είναι έτοιμη να αναπαραχθεί πολύ εύκολα στην καφετέρια, στο εστιατόριο, στο ξενοδοχείο, στο εμπορικό κατάστημα, στο κομμωτήριο, στο ίντερνετ καφέ κ.α κατηγοριοποιημένη σε 32 «σταθμούς» που περιλαμβάνουν από μουσική lounge, κλασσική, jazz, electro, έως ροκ και ρεμπέτικα.
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι η Radiopro.gr προσφέρει σε κάθε συνδρομητή, όλα τα έγγραφα που χρειάζεται ένας επαγγελματίας για να λάβει 100% και νόμιμα την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, αλλά και την άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων από το Δήμο του, χωρίς την παραμικρή πληρωμή σε ΑΕΠΙ, Αυτοδιαχείριση και GEA.